Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Newrise B.V.
Zwolle, 14 november 2019

1. Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Newrise BV te Zwolle (hierna te noemen: Newrise) ten behoeve van hun opdrachtgevers en hun eventuele rechtsopvolgers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

2. Opdrachtuitvoering

Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle relevantie informatie heeft gegeven die nodig is voor het plannen, begroten en uitvoeren van de opdracht.

Newrise verplicht zich de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Om de uitvoering van de opdracht zo goed mogelijk en zoveel mogelijk volgens planning te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens en documenten die voor uitvoering van de opdracht nodig zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever die bij de opdracht betrokken zijn.

3. Vertrouwelijkheid

Newrise verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever. Newrise neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Wanneer sprake is van gegevensverwerking waarbij opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is, gaan Newrise en opdrachtgever, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aparte Verwerkersovereenkomst aan.

4. Personeel

Newrise kan, in overleg met opdrachtgever, medewerkers en adviseurs vervangen voor de uitvoering van de opdracht. Vervanging hiervan mag niet ten koste gaan van de continuïteit of kwaliteit van de opdrachtuitvoering. Newrise kan, in overleg met opdrachtgever, partners en andere derden inschakelen voor uitvoering van de opdracht.

5. Tarieven, kosten en wijze van betaling

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of reisuren en -kosten en andere kosten zijn inbegrepen. Tarieven worden in de offerte aangegeven.

Newrise kan in geval van tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, jaarlijks per 1 januari tarieven aanpassen.

Tarieven en kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen aan de factuur. In geval opdrachtgever niet voldoet aan de betaling, stuurt Newrise eenmalig een betalingsherinnering, waarna opdrachtgever binnen 14 dagen na betalingsherinnering dient te voldoen. In geval opdrachtgever na deze termijn nog steeds niet voldaan heeft, kan Newrise

overgaan tot ingebrekestelling. In dat geval is opdrachtgever naast het totale gefactureerde bedrag alle kosten verschuldigd die verband houden met het innen van de vordering.

6. Duur en afronding van de opdracht

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, waardoor Newrise niet altijd een precieze raming kan maken van de doorlooptijd of opleverdatum. Newrise kan niet garanderen dat afgesproken doorlooptijden of opleverdata gehaald worden, wanneer hierover afspraken zijn gemaakt.

7. Wijziging en/of tussentijdse beëindiging van de opdracht

Opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden beïnvloed als beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Wanneer dergelijke wijzigingen van invloed zijn op de overeengekomen tarieven, kosten of begroting, zal de opdrachtgever daarover zo snel mogelijk geïnformeerd worden.

Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, wanneer een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden volgens de overeenkomst en/of gemaakte afspraken.

Wanneer opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft Newrise recht op compensatie voor het nog te declareren deel van de overeenkomst tot een maximum van twee gemiddelde maandfacturen, waarbij dan wordt uitgegaan van het tot dan toe gemiddelde maandelijks gefactureerde bedrag.

Newrise mag een opdracht alleen voortijdig beëindigen wanneer zich feiten of omstandigheden voordoen die het aannemelijk maken dat de opdracht redelijkerwijs niet meer voltooid kan worden. Deze feiten en omstandigheden mogen niet aan Newrise toe te rekenen zijn. In geval van voortijdige beëindiging door Newrise, behoudt Newrise aanspraak op vergoeding van de reeds verrichte activiteiten.

8. Intellectuele eigendom

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Newrise. Openbaarmaking en/of hergebruik mag derhalve alleen met toestemming van Newrise.

9. Aansprakelijkheid

Resultaten van de door Newrise gegeven adviezen en verrichte activiteiten zijn afhankelijk van allerlei factoren die buiten de invloed van Newrise vallen. Newrise geeft derhalve geen garanties met betrekking tot de resultaten. Newrise is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is of verband houdt met diensten die door Newrise of door via Newrise ingeschakelde derden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Newrise is wel aansprakelijk voor aantoonbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Newrise van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij het uitvoeren van de activiteiten in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd.

10. Geschillen

Wanneer opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering van de opdracht, treedt ze daarover direct in overleg met Newrise, teneinde in goede harmonie een bevredigende oplossing te zoeken. Wanneer beide partijen er in overleg niet uit komen, zijn beide partijen pas bevoegd zich te wenden tot de rechtbank van de standplaats van Newrise of opdrachtgever. Nederlands recht is van toepassing.